ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0
378

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอุดรธานี พร้อมช่องทางในการขอรับสนับสนุนงบจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


วันนี้(12 กุมภาพันธ์ 2562)ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์)ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดอุดรธานี โดย ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงาน


ดร.เกศีนี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอุดรธานี 1 ครั้ง เพื่อให้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาฯปีงบประมาณ 2562 ระยะ 3 ปี (2563-2565) และแผนปฏิบัติการขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562 โดยทั้ง 3 แผนจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แห่งชาติ ระยะที่ 1 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม บูรณาการการทำงานและงบประมาณ และสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด โดยใช้กรอบและแนวทางการขับเคลื่อนตาม “ร่าง” ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งก็มีหน่วยงานจัดส่งแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวม 7 หน่วยงานคือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี


นอกจากนี้ สำหรับหน่วยงานต่างๆหรือบุคคลใดที่สนใจเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก็ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด จัดส่งข้อเสนอโครงการฯด้วยตนเองผ่านช่องทางเว็ปไซต์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับปีงบประมาณ 2562 และสามารถสืบค้นข้อมูล “พิมพ์คำว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here