ข่าวบ้านเฮา

มอบข้าวสารช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการจากพิษโควิด-19

เทศบาลนครอุดรธานี มอบข้าวสารหอมมะลิ ช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 706 ครัวเรือน เป็นการจัดสวัสดิการให้ดำรงชีพได้ตามปกติในสังคม

                วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ อาคารโดม โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 (นครอุดรธานี) ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานพีธีมอบข้าวสารหอมมะลิ ช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 2 โดยมีนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธี

                นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี กล่าวว่า โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน คนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับผลการประชุมของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานี เห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับครอบครัวผู้พิการที่มีฐานะยากจน ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค–19) ซึ่งพิจารณาผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการตลอดจนบุคคลในครอบครัวผู้พิการที่ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ให้มีสิทธิ์รับข้าวสารหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์ ครัวเรือนละ 10 กิโลกรัม จำนวน 706 ครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการสังคมในการช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ครอบครัวผู้พิการ ให้สามารถดำรงชีพได้ตามปกติในสังคม

                ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี มีความตระหนักและเป็นห่วงพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะครอบครัวผู้พิการที่มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน  ผู้ยากไร้  คนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส ประกอบกับได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) จึงได้สั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) และรับมือกับการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ

                มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้แจกหน้ากากอนามัย แจกเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ การจัดทำอ่างล้างมือในพื้นที่สาธารณะ ล้างทำความสะอาดถนน รณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย ประชาสัมพันธ์การปรับตัวพร้อมรับความปรกติแบบใหม่ New Normal ที่สำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน (อสม.) ทำให้ประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไม่มี  ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ และมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button