ข่าวบ้านเฮา

พัฒนาครูโรงเรียนสังกัดอบจ.อุดรสู่ศตวรรษที่ 21

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อบรมพัฒนาครูในสังกัด เพิ่มทักษะวิชาชีพมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 กับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

                วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมบ้านเชียง อุดรธานี นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณรินทร์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาของ อบจ.อุดรธานี (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคุรุพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21)ให้กับครูโรงเรียนในสังกัด รวม 200 คน

                ทั้งนี้ โครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาของ อบจ.อุดรธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครู มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการดำเนินการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิด Active Learning 3.เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ (Professional learning community:plc)

                สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง และคณะฯ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button