สนช.ศึกษาดูงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่อุดรธานี

0
245

นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ประชุมร่วมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในการพิจารณาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครอุดรธานี บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมประชุม


โดยมีประเด็นในการหารือประกอบด้วย แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครอุดรธานี Smart City


นายมนุชญ์ฯ กล่าวว่า เดินทางมารับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การพัฒนาเมืองดำเนินไปด้วยความถูกต้อง แต่ละจังหวัดจะเป็นรูปแบบของตัวเอง มีความหลากหลายตามสภาพของแต่ละเมือง ซึ่งจะต้องมี 5 ภาคส่วนที่ร่วมมือกัน 1.ภาคราชการประจำจังหวัด 2. ภาคเอกชน 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.ภาคประชาชนหรือประชาสังคม และ5. ภาควิชาการ ก็เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here