เศรษฐกิจธุรกิจ

สำรวจข้อมูลส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม บ้านโนนทรายฟอง

                วันที่ 28 มกราคม 2565 นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี นำพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ พช. และปลัดอำเภอลงพื้นที่บ้านโนนทรายฟองหมู่ 9 ต.นาม่วง ทำการสำรวจข้อมูลและวางแผน เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่งมีเพียงครัวเรือนเดียวที่ประกอบอาชีพทอผ้าไหม โดยสืบทอดจากบรรพบุรุษด้วยเทคนิคการทอแบบดั้งเดิม และมีกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ โดยปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอมือ ฯลฯ มาจนถึงปลายน้ำโดยทำการติดต่อหาลูกค้าด้วยตนเอง ซึ่งจากการสอบถามได้รับทราบถึงข้อจำกัดในการขยายอาชีพและการส่งต่อวิชาชีพอยู่หลายประการ

                ในการนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รวบรวมข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการของครัวเรือนดังกล่าวและคนในชุมชน เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม โดยเชิญชวนกลุ่มสตรี และคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลุ่มทอผ้าไหม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรม เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต สร้างองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ตลอดจนการอบรมให้กลุ่มฝึกทำการตลาดทางออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดอาชีพซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button