ข่าวบ้านเฮา

เลขาธิการ กศน.ขับเคลื่อนงานกศน.ภาคอีสานตอนบน

ประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1 -2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องไตรมาส 3 -4 ประจำปงบประมาณ 2565 จังหวัดในเขตพื้นที่อีสานบน โดยเฉพาะโครงการรัฐบาลและกระทรวงฯในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ กศน.

                วันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่โรงแรมประจักษ์ตราอุดรธานี นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)พร้อมด้วย ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรง คณะที่ปรึกษารมว.แรงงาน และคณะ ได้เดินทางมาขับเคลื่อนงาน กศน.และงานตามสำคัญในไตรมาสที่ 3-4  การประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดในเขตพื้นที่อีสานตอนบน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ N-Net ผ่านเกณฑ์การประเมิน และสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้น และผ่านการประเมินการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เฉพาะสำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผวจ.อุดรธานี นายวิทยา ปะวะโข ผอ.สพม.20 อุดรธานี  นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผอ.กศน.อุดรธานี ให้การต้อนรับ

                ดร.ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน กศน. กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ขณะนี้อยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ 2 หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.ได้มีการดำเนินงานตามแผน/โครงการสำคัญ เพื่อสนองตอบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งภารกิจสำคัญตามนโยบายของ รมว.และรมช.ศึกษาธิการ ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพในทุกมิติ ทั้งทางด้านการจัดการเรียนรู การสรางสมรรถนะและทักษะ การพัฒนาและสงเสริมองคกรและแหลงเรียนรู และการบริหารจัดการใหการจัดการศึกษาและการเรียนรูเขาถึง ประชาชนทุกคนทุกระดับในสังคม สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกชวงวัย เขาถึงการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ เพื่อใหไปสูการศึกษาตลอดชีวิตอย่างแท้จริง เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจดังกลาวเป็นไปด้วยความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงกำหนดประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผอ.กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอในจังหวัดอุดรธานีหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพรม และศูนย์ฝักและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร รวม 110 คน

                นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องกศน.อีสานเหนือ ก็คงต้องให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาล รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ กศน.  อาทิเช่น โครงการพาน้องกลับมาเรียน มีนักศึกษา กศน.ส่วนหนึ่ง จากสถานการณ์โควิดไม่สามารถมาลงทะเบียนเรียนได้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เบื้องต้นหมื่นกว่าคน ตามมาได้ส่วนหนึ่ง ยังเหลืออีกว่า 9 พันกว่าคน ซึ่งกระจัดกระจายทุกจังหวัด มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ขนาดของจังหวัดหลังจาก มีการชี้แจงสื่อสารเชิงนโยบายออกไป ปรากฏว่าในส่วนที่ได้รับรายงานมาที่ลงติดตามเด็ก พบตัวจริงๆ 4 พันกว่าราย ที่ไม่พบผอ.กศน.จังหวัดก็คงต้องประสานกับ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ในฐานะเจ้าภาพ เพื่อหาทางเอานักศึกษากลับเข้ามาสู่ระบบให้ได้ และที่เชื่อมต่อกันก็คือโครงการ กศน.ปักหมุด ซึ่งให้น้ำหนักไปที่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยนำร่อง 6 จังหวัดภาคใต้ และมีอีกหลายจังหวัดเข้าร่วมโครงการเรื่อยๆ และเราก็ปักหมุดได้ครบทุกคน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนอยู่แลช่วยเหลือด้านการศึกษาและสวัสดิการ

                นายวัลลพฯ เลขาธิการ กศน. กล่าวอีกว่า งานที่เป็นบทบาทหน้าที่ของพวกเรา กศน. ก็ให้ผอ.กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ ดำเนินการไปตามปกติ หน้าที่ของตนในฐานะผู้บริหาร ก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของท่าน ทำงานอย่างมีความสุข และคุณภาพของงานก็ต้องดีขึ้น ก็เลยใช้เวทีตรงนี้ในการสื่อสารเชิงนโยบายเชื่อมการทำงานกับพี่น้อง กศน.ทุกจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button