วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เตรียมสอน ก่อนเปิดเทอม

0
45

ดร.นิรุตต์ บุญแสนลี ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้เตรียมความพร้อม ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ การเรียนการสอนในรูปแบบ Online สำหรับครูในยุค New Normal เพื่อให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ใน “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ By Online UDVC Platform” โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here