ข่าวบ้านเฮา

เติมน้ำใต้ดินพื้นที่ตำบล6จังหวัดอีสานบน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี ประชุมชี้แจงโครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 6 จังหวัดอีสานบน ซึ่งจะช่วยเก็บเกี่ยวน้ำฝนหรือน้ำท่วมหลากไปเก็บไว้ในชั้นใต้ดินระดับน้ำตื้นแลฃะนำกลับมาใช้ใหม่ในช่วงเวลาที่ต้องการ

                เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดประชุมประชาสัมพันธ์ “โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ” พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมงาน

                นายวัฒนชัย ทุมโคตร ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนภารกิจการเติมน้ำใต้ดิน โดยนำรูปแบบและวิธีการเติมน้ำใต้ดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

                สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล จึงดำเนิน “โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ” ในพื้นที่ตำบลละอย่างน้อย 1 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ โดยดำเนินการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นนำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบและเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถนำไปดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองได้ ซึ่งระบบการเติมน้ำใต้ดินนั้น จะช่วยให้เก็บเกี่ยวน้ำฝนหรือน้ำท่วมหลากไปเก็บไว้ในชั้นน้ำใต้ดินระดับน้ำตื้นและนำกลับมาใช้ใหม่ในช่วงเวลาที่ต้องการ เป็นการช่วยฟื้นฟูชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น แก้ไขปัญหาการลดระดับลงของชั้นน้ำบาดาลให้กลับคืนสู่สภาพเดิม อีกทั้งยังเป็นการช่วยระบายน้ำ และลดปริมาณน้ำท่วมได้

                สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบดำเนินงานโครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศทั้งหมด 110 แห่ง ใน 6 จังหวัดคือ นครพนม 39 แห่ง  บึงกาฬ 20 แห่ง มุกดาหาร 5 แห่ง สกลนคร 15 แห่ง หนองคาย 14 แห่งและอุดรธานี 17 แห่ง โดยมีแผนการดำเนินโครงการฯให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

                สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ แก่ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ นอกจากนั้นยังจะได้ทราบถึงสถานการณ์น้ำบาดาลของประเทศไทย แนวทางการเติมน้ำใต้ดิน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Check Also
Close
Back to top button