ข่าวบ้านเฮา

กมธ.ต่างประเทศสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

                เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี เปิดโครงการสัมมนา เรื่อง คณะกรรมาธิการการต่างประเทศกับการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ร่วมกับ นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นายจุลพันธ์ อมรวิรัตน์ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 6 นางอาภรณ์ สาราคำ สส.อุดรธานี เขต 4 นายคณพศ พิมโคตร ปลัดอาวุโส อ.หนองหาน นายเศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ นายกเทศมนตรี ต.บ้านเชียง นายวรินทร บุญเสริม กำนัน ต.บ้านเชียง โดยมี ส.อบจ. ผู้บริหารท้องถิ่นในเขต จ.อุดรธานี และประชาชนร่วมรับฟังการสัมมนา จำนวน 500 คน จัดโดยคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

                นายกรวีร์ สาราคำ เลขานุการกรรมาธิการการต่างประเทศ กล่าวว่า โครงการสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศแก่ประชาชน ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 90 (12) กำหนดให้คณะกรรมาธิการการต่างประเทศมีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาพลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งกระทำกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับชาวไทย ซึ่งตั้งถิ่นฐาน หรือไปประกอบอาชีพในต่างประเทศ

                ซึ่งในปัจจุบันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ จึงทำให้คณะกรรมาธิการฯ ขาดการปฏิสัมพันธ์จากประชาชนที่ประสบปัญหา อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

                ขณะที่ นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ได้กล่าวถึงเรื่องบทบาทหน้าที่หลักของ อบจ.อุดรธานี เช่น โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังได้กล่าวถึงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสาน คือการส่งเสริมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ที่กำลังดำเนินโครงการ ณ ทุ่งโปร่งวัว อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ที่จะเป็นรอยต่อเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง กับหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button