ข่าวบ้านเฮา

เตรียมพร้อมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประชุมสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รองรับผู้ว่างงานกลับสู่ภูมิลำเนาจากสถานการณ์โควิด-19 สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่

                วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ห้องลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิด กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุดรธานี ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จำนวน 100 คน เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิด

                นางขนิษฐา  โกวิทยากร  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี   กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง และเป็นวงกว้างต่อทั้งการแพทย์ การท่องเที่ยว การบริการ การผลิตอุตสาหกรรม การค้าและการเกษตร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาชนส่วนหนึ่งตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นต้นสายแห่งการผลิต “อาหาร” อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์จึงกลายเป็นหนทางรอดของกลุ่มแรงงานกลับภูมิลำเนาที่จะช่วยให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ไปได้

                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี  ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงินรวม 400,000 ล้านบาท ภายใต้แผนงาน “การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก” ใน พรบ.เงินกู้  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตรรวมทั้งรองรับผู้ว่างงานที่กลับสู่ภูมิลำเนาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร  มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ  มีความอุดมสมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัว และมีความสุขตามวิถีพอเพียง  โดยได้รับเกียรติจาก นายวรยุทธ บุญมี ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ประมงจังหวัดอุดรธานี และปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้

                จังหวัดอุดรธานี มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่  142  ตำบล  จาก  19 อำเภอ  (ยกเว้นอำเภอเพ็ญเนื่องจากเป็นพื้นที่ของกรมพัฒนาชุมชนดำเนินการ) เกษตรกรเป้าหมายตำบลละ 16 คน  รวมจำนวน  2,272  คน และจ้างแรงงานตำบลละ 8 คน รวมจำนวน  1,136 ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 ผลการรับสมัครเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 กันยายน  1,135 คน  และผู้รับจ้างแรงงานจำนวน  529 ราย  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button