จุดประกายความคิดพลิกโฉมเกษตรก้าวสู่ 4.0

0
188

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)อบรมผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร โครงการผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ให้เป็นนักธุรกิจเกษตร มีแผนธุรกิจ เข้าถึงนวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ SME 4.0 ที่แข็งแรง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่โรงแรมเซนทาราอุดรธานี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรจังหวัดอุดรธานี การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดทำแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage)ปี 2562 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยมีนางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ผู้บริหารภาคราชการและภาคเอกชน จ.อุดรธานี ผู้บริหารสภาเกษตรแห่งชาติ วิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผอ.ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า สสว.ทำโครงการผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage)ได้ตั้งต้นดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งปัจจุบันพบว่าภาคเกษตรกรรม มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ สสว.จึงได้มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเกษตรเข้าร่วมโครงการสอดรับกับนโยบายรัฐบาล

โดยกิจกรรมโครงการนี้ จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นนักธุรกิจเกษตร มีแผนธุรกิจ เข้าถึงนวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยี ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเป็น SME 4.0 ที่แข็งแรง ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2562 ได้จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการทำแผนธุรกิจคุณภาพที่จังหวัดอุดรธานี มีสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรเป็นหน่วยร่วมดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย

โดยมีผู้ประกอบการภาคการเกษตร ได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมจ.อุดรธานี รับสมัครและคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 ราย ครอบคลุมทั้งการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ การประมง ป่าไม้ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมไปถึงวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและบุคคลทั่วไปที่ต้องการยกระดับเป็นนักธุรกิจเกษตร ก้าวเป็น SME 4.0 มีนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร มาจุดประกายความคิดพลิกโฉมเกษตรก้าวสู่ 4.0

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here