ข่าวบ้านเฮา

วันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity”

                สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี จัด “กิจกรรมงานวันดินโลก” (World Soil Day) Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                วันที่ 3 ธันวาคม  2563  ที่บูธกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 ” (World Soil Day) Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และหมอดินอาสาพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรม

                นายสากล ณ ฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5  กล่าวว่า ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ และพระราชกรณีกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และในโอกาสเดียวกันผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก ต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 มีมติเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยได้มีการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงาน ขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะจัดงานในการเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันทุกประเทศ เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

                กิจกรรมในวันนี้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ซึ่งร่วมกันออกบูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 กับพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ด้านการพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของการที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่ ขยายผล ตลอดจนนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีRelated Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button