ข่าวบ้านเฮา

จิตอาสา บริการเกษตรกร เนื่องในวันข้าราชการไทย

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี จัดกิจกรรม  “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”  จิตอาสา บริการเพื่อเกษตรกร

                วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี นายจำรัส กังน้อย รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” จิตอาสาบริการเพื่อเกษตร ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมอดินอาสา และเกษตรกรที่ร่วมโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 200 คน ร่วมงาน

                นายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี กล่าวว่า วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก คือ วันที่ 1 เมษายน 2472 และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เห็นชอบให้ทุกกระทรวงดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ได้แก่  กิจกรรมจิตอาสาในหัวข้อ (Theme) “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” อย่างน้อยกระทรวงละ 1 กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ตามภารกิจของกระทรวง

                ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา” เพื่อให้บริการประชาชนขึ้นในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ปัจจัยการผลิตทางด้านปศุสัตว์ สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำพร้อมแจกพันธุ์ปลา ส่งเสริมกล้าพันธุ์พืช และแหนแดง

                นายจำรัส กังน้อย รองผวจ.อุดรธานี กล่าว่า ข้าราช คือ ผู้ปฏิบัติงานราชการโดยคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ จึงต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งต้องเสียสละ อุทิศตน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาใช้ในการจัดทำและให้บริการสาธารณะ สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชน ตลอดจนสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

                เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565 หวังว่าทุกท่านจะดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการ และประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการรุ่นใหม่ต่อไป ขอบคุณเพื่อนข้าราชการ พลเรือนทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทุกภาคส่วน ช่วยฝ่าอุปสรรคไวรัสโควิด-19  และขอให้ทุกท่านพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล และวิถีการทำงานแบบปกติใหม่ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนมีความสุข และประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button