ป.ป.ช.อุดรส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต

0
446

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดอุดรธานี อบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เกิดการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมนภาลัย อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “กิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”


นายประวิตร บุตรศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่ป.ป.ช.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย 4 มิติคือ 1.การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 2.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 3.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ 4.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการป้องกันการทุจริตในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ อันเป็นนวัตกรรมป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย


ทั้งนี้ เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล จนมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนไปสู่วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและต่อต้านการทุจริตในที่สุด การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม รับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนนำไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการรายงานและติดตามผลในระบบ E-Plan และเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น เข้าถึงประชาชนได้ง่าย และมีจำนวนองค์กรที่มากที่สุด หากเปรียบเทียบกับหน่วยราชการอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here