ปล่อยขบวนรถน้ำ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

0
162

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 24 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานเปิดโครงการและปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยมี พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รองผบ.มทบ.24 พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย เสนาธิการ มทบ.24 นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.อุดรธานี ตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และปตท. ร่วมงาน


พันเอก รัชกฤช แดงไธสง หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 24 กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการ ประกอบกับความผันแปรของสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักในอ่างน้ำและเขื่อนหลักบางแห่ง มีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งไม่มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองทัพบกได้เชิญหน่วยงานภาคี โดยนำศักยภาพของหน่วยงานได้แก่ กำลังพล ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการขนส่งน้ำอุปโภคบริโภค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะ ผู้ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้


ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีดำริให้ทุกหน่วยดำเนินการเตรียมความพร้อม ด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งได้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการประสานส่วนราชการในพื้นที่บูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกันทั่วประเทศ และกองทัพบกได้กระทำพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยโครงการเป็นการร่วมมือกันระหว่าง 5 หน่วยงาน คือ กลุ่มบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด(มหาชน) ให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุน้ำ และสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในโครงการฯ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการสนับสนุนจุดจ่ายน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสนับสนุนจุดจ่ายน้ำประปา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้การสนับสนุนโดยยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้า ณ จุดจ่ายน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการประปาส่วนภูมิภาค และกองทัพบก จัดรถน้ำพร้อมกำลังพล ไปรับน้ำจากจุดจ่ายน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการประปาส่วนภูมิภาคไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่เป้าหมาย


สำหรับ ในปีนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 24 ได้เปิดการดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ณ มณฑลทหารบกที่ 24ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ได้แก่ กรมทหารราบที่ 13, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี, เทศบาลตำบลบ้านตาด จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการปฏิบัติ พร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย สำหรับภัยแล้ง และวาตภัย ดังนี้ มณฑลทหารบกที่ 24 จัดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 กองร้อย พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรอง จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน และเทศบาลตำบลบ้านตาด จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกส่วน มีความร่วมมือ และมีความพร้อมในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที ด้วยความห่วงใย โดยในวันนี้ได้ออกไปแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านอินแปลง และ บ้านนิคมสงเคราะห์ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.24 กล่าวว่า กองทัพบก โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 24 ได้เตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เตรียมความพร้อม รองรับสถานการณ์ภัยแล้งและวาตภัย โดยเน้นการบูรณากับส่วนราชการทุกภาคส่วน จากการตรวจความพร้อมก็ทำให้มั่นใจว่าทุกภาคส่วนมีความพร้อม สามารถให้การช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและเป็นรูปธรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here