อบจ.มอบชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

0
355

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติแก่ วิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 8 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม นวัตกรรมการศึกษาสู่อนาคต THAILAND 4.0 พร้อมมอบชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ โดยมี นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ
นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีบุคลากร ครู และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 93 คน และนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,600 คน เปิดทำการเรียน การสอน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในระดับ ปวช. และ ปวส. และระดับปริญญาตรี มีดังนี้ ระดับ ปวช.และปวส. 1. สาขาวิชาช่างยนต์ 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 7. สาขาวิชาการบัญชี 8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี มี 3 สาขาวิชา ดังนี้ 1.สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง 2.สาขาเทคโนโลยีโยธา ก่อสร้าง 3.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ซึ่งชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ จะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.0 นวัตกรรมการศึกษาสู่อนาคต Thailand ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับนักเรียน นักศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย และผู้สนใจปีละ 1,500 คน โดยเป็นศูนย์ฝึกอบรมในสาขางานช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล และสาขางานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความรู้และสร้างความมั่นใจในวิชาชีพให้กับผู้เข้าอบรม ด้านระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติด้วย PLC เพิ่มความรู้และสร้างความมั่นใจในวิชาชีพให้กับผู้เข้าอบรม ด้านการเขียนแบบออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ 3D ในงานอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์ฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอกโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนผู้ที่สนใจ เป็นงบสนับสนุนจากอบจ.อุดรธานี 9,748,000 บาท ประกอบด้วย 1. ห้องปฏิบัติการ ออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ 3D ในงานอุตสาหกรรม 2. ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ด้วย PLC


นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี กล่าวว่า สำหรับครุภัณฑ์การศึกษา ที่ได้ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้รับการอบรมการใช้โปรแกรมฯ ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการควบคุม ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาฝีมือทางช่างอุตสาหกรรม ตามนโยบายอุตสาหกรรมยุคไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มความมั่นใจในการนำออกไปใช้ประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here