เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

0
252


กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดงาน “นิทรรศการยกระดับมาตรฐานสู่การขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดสู่สากล” ที่อุดรธานี


เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการยกระดับมาตรฐานสู่การขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดสู่สากล” ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยยกระดับสู่มาตรฐานสากล และเพื่อเตรียมความพร้อมมาตรฐานการผลิตสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานสากล รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และประโยชน์ของการมีมาตรฐานสากล มีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายชัชพงษ์ ศิริรักษ์ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า งานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เสริมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งได้คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ามาเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล อาทิ GMP HACCP ฮาลาล ISO 9000, 9001, 14000, 14001, 18000, 180001 เป็นต้น และเป็นการเตรียมความพร้อมมาตรฐานการผลิตสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน


ทั้งนี้จากการดำเนินโครงการ มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมาตรฐานสากล หลักจากนั้นคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ความมุ่งมั่น เข้าสู่กระบวนการยกระดับมาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ มาตรฐานGMP 9 ราย มาตรฐาน HACCP 1 ราย มาตรฐานฮาลาล 1 ราย และมาตรฐาน ISO 9001 14 ราย และอื่นๆ 5 ราย ซึ่งทางทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาตามมาตรฐานที่สถานประกอบการมีความสนใจ อีกทั้งยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานและเชื่อมโยงและส่งเสริมด้านการตลาดของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วยเช่นกัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประกาศความสำเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก่ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here