มอบทุนเพื่อการศึกษามูลนิธิแสงเทียนธรรมชาติ

0
368

มูลนิธิแสงเทียนธรรมชาติ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ อุดรธานี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม
พระครูปิยสีลาจาย์ หรือ พระอาจารย์ไชยา อภิชโย เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี ที่วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
นางสาวอุไร ตรีวรเวทย์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแสงเทียนธรรมชาติ กล่าวว่า มูลนิธิแสงเทียนธรรมชาติ ในอุปถัมภ์พระครูปิยสีลาจารย์ ได้ก่อตั้งขึ้นมาจากแรงศรัทธาของญาติโยม ตั้งแต่ปี 2539 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปี เมื่อครั้งเริ่มต้นมีการจัดประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา มีตัวแทนครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ จังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมโครงการ พระอาจารย์ไชยา อภิชโย เจ้าอาวาสวัดตาดน้ำพุสมัยนั้น ได้เป็นพระวิทยากร ณ ศาลาไม้ วัดตาดน้ำพุ ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี คณะผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รวบรวมปัจจัยถวายพระวิทยากร พระอาจารย์ไชยา ได้เมตตาให้รวบรวมปัจจัยเป็นทุนก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาของนักเรียน อันเป็นอนาคตของประเทศชาติ ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ ให้คำปรึกษา แนะนำเป็นอย่างดี พระอาจารย์จึงมอบให้ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมรวบรวมปัจจัยฝากธนาคารไว้ จนกระทั่งจดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ด้วยทุน 235,194.36 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)
ในปี 2562 นี้ มูลนิธิได้มอบทุนให้แก่นักเรียนนักศึกษา จำนวน 33 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนนักเรียน ม.ต้นทุนๆ ละ 2,000 บาท จำนวน 11 ทุน ทุนนักเรียน ม.ปลาย จำนวน 13 ทุนๆ ละ 3,000 บาท และทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 9 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97,000 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาท) ทั้งนี้มีผู้บริจาคเงินสมทบทุนในปีนี้อีก 88,400 บาท (แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาท) ปัจจุบันมูลนิธิมีเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 1,525,548.80 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค์ )
หลังจากการมอบทุนแล้ว พระครูปิยสีลาจารย์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแสงเทียนธรรมชาติ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดี มีคุณธรรมต่อไป ในโอกาสเดียวกันนี้ก็ขอเชิญร่วมงานมหากุศล งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะตั้งโรงทาน ติดต่อโทร. 085-4533245 ,085-928626

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here