ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

0
373

คณะมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นแบบอย่างหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ

โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี นพ.ปรเมศ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯนาม่วงเป็น 1 ใน 45 แห่งของประเทศ ที่มีการบูรณาการการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับที่มุ่งมั่นในการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีความสง่างามเป็นเลิศ สมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร บริการ วิชาการ และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนที่ห่างไกล และทุรกันดาร อีกทั้งให้สามารถเป็นแบบอย่างแก่หน่วยบริการสาธารณสุขแห่งอื่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องชาวอำเภอประจักษ์ศิลปาคม และชาวจังหวัดอุดรธานีทั้งมวล

ในโอกาสนี้นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และผู้ทำคุณประโยชน์และให้การสนับสนุนฯ จำนวน 42 คน และเยี่ยมชมการนิทรรศการผลงานด้านสุขภาพและงานสาธารณสุขจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก งานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย งานผู้สูงอายุและผู้พิการ งานทันตกรรม และสินค้าโอทอปผ้ามัดหมี่ย้อมครามของกลุ่มแม่บ้าน ณ อาคารแพทย์แผนไทย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และร่วมประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สถานีอนามัยตำบลนาม่วง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านนาม่วง ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518

โดยชาวบ้านนาม่วงได้รวบรวมบริจาคเงิน 7,000 บาท ซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างสถานีอนามัย จากนายสน รักษาเงิน เพื่อให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ มีเนื้อที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 65.83 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,149 ไร่

ปี พ.ศ. 2535 จังหวัดอุดรธานี ได้งบก่อสร้างสถานีอนามัยขนาดใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และทรงพระราชทานนามว่า “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี” มีชื่อย่อว่า “สอน.” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2536

ซึ่งเป็นแห่งเดียวของจังหวัดอุดรธานี เพื่อทำการก่อสร้างและเนื่องจากพื้นที่เดิมมีขนาดเล็ก ชาวบ้านนาม่วง จึงได้รวบรวมเงินบริจาค 40,000 บาท เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มจาก นางสี จันทรเสนา รวมเนื้อที่สถานีอนามัย 3 ไร่ 37 ตารางวา เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2535 สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2536 เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2536

ปัจจุบัน มีนายภาณุมาศ สูงสุมาลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้อำนวยการ มีบุคลากร 12 คน มีหมู่บ้านรับผิดชอบ 14 หมู่บ้าน 2,889 หลังคาเรือน ประชากร 10,553 คน (ชาย 5,312 คน หญิง 5,241 คน)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here