ข่าวบ้านเฮา

ก.ธ.จ.อุดรประชุมสอดส่องการทำงานภาครัฐ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล วิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อขับเคลื่อนสอดส่องการทำงานภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

                วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Vodio Conference)ระบบการประชุมทางไกล สปน. : Cisco Webex Meetings โดยมีนายนวคม เสมา รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการและที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย นายอำนาจ ผการัตน์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีดุสิต พรหมสิทธิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย และนายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ นับเป็นครั้งแรกที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ covid 19 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

                ทั้งนี้ การทำงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี จะสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในโครงการต่างๆ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่า มีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต

                ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ทางคณะกรรมการฯ ได้นำทีม กธจ.อุดรธานี ลงสอดส่องโครงการตามมติที่ประชุม อาทิ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการคมนาคม งบประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงที่ 2(หนองหาน)อุดรธานี โดยการประกวดราคา ตามระเบียบฯตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างคือ บริษัท เค อี ซี อุดรธานี เริ่มทำสัญญาจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน และโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนาโฮง-บ้านทุ่งกว้างพัฒนา ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง งบประมาณ 30 ล้าน เป็นงบประมาณกลุ่มจังหวัด อยู่ในขั้นเริ่มดำเนินงานเช่นเดียวกัน

                สำหรับโครงการที่ประธานให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการปรับปรุงพัฒนาถนนรอบทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมเลนส์จักรยาน ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว OTOP ณวัคกรรม งบประมาณการก่อสร้าง 26 ล้านบาท ดำเนินการโดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี ส่วนโครงการงานแสดงดอกไม้นานาพันธุ์ที่ภูฝอยลมนั้น ทราบว่าทางจังหวัดได้ยกเลิกการจัดงานนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดเรียบร้อยไปแล้ว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button