สพป.อุดรเขต 1 แข่งทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

0
625

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ

วันนี้(4 พฤศจิกายน 2561)ที่ศูนย์การค้า 168 แพลตินั่ม อุดรธานี นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์ บุคลากร นักเรียน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ร่วมงาน

นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ในนามของคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อสนองพระราชปฌิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2455 เพื่อจุดมุ่งหมาย “แนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ

เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยม ในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำงานราชการให้น้อยลง” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มจัดงานในปี 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 68 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นการเปิดเวทีให้นนักเรียนได้แสดงออกความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตระหนักเห็นความสำคัญของการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ สนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งแข่งขันต่อในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป มีกิจกรรมทั้งหมด 287 กิจกรรม นักเรียนร่วมแข่งขันกว่า 20,000 คน จัดระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2561 แข่งขันที่โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานีและ ศูนย์การค้า 168 แพลตินั่ม โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กล่าวว่า งานครั้งนี้นับเป็นสิ่งที่ดีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝีกฝนในการสื่อสาร การคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้เป็นนักเรียนไทยในทศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 และเป็นการสร้างความร่วมมือกันจากหลายหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here