“สิงห์อมควัน” กระอัก สรรพสามิตขึ้นราคาบุหรี่ เริ่มต้น80บาท

0
349

กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต กรมสรรพสามิต ประกาศขึ้นราคาบุหรี่ซิกาแรตขนาดบรรจุซองละ 20 มวน เริ่มต้นที่ซองละ 80 บาท ให้อธิบดีกรมสรรพสามิตทบทวนเรื่องการปรับราคาทุกสิ้นปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 62 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61 กรมสรรพสามิตได้ประกาศบน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง “กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ” เพื่อกำหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ในกรณีไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ดังนั้น อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต คือ

1.ให้ถือมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ โดยบุหรี่ซิกาแรตขนาดบรรจุซองละ 20 มวน ให้ถือราคาซองละ 80 บาท

2.บุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุซองหรือภาชนะอื่นมากกว่าหรือน้อยกว่า 20 มวน ให้ถือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วนของขนาดบรรจุที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ อธิบดีสรรพสามิต ซึ่งจะดำเนินการทบทวนทุกสิ้นปีปฎิทินตั้งแต่สิ้นปีปฎิทิน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป หรือทบทวนก่อนสิ้นปีปฎิทิน เมื่อมีเหตุที่ทำให้มูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่ามูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรณีอยู่ระหว่างการทบทวนและประกาศกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ ให้ใช้มูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตตามประกาศฉบับนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินค้าเป็นอย่างอื่น

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23  พ.ย.2561

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here