ชาวบ้านพอใจขุดลอกหนองเป่งหล่อเลี้ยงชุมชน

0
321

จังหวัดอุดรธานี ติดตามการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการขุดลอกคลองน้ำ หล่อเลี้ยงชุมชน ซึ่งโครงการขุดลอกหนองเป่ง อ.บ้านผือ ก็เป็นอีกโครงการที่ชาวบ้านได้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยชาวบ้านพอใจและขอบคุณรัฐบาล และอยากให้ขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายอนุชิต บุญชม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ได้นำคณะสื่อมวลชนติดตามการแก้ปัญหาแหล่งน้ำ โครงการขุดลอกหนองเป่ง บ้านใหม่ หมู่ที่ 14 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายทรงพล ประดิษฐ์ด้วง ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านผือ นายเลี่ยม พลแสง นายกอบต.เมืองพาน นายสมคิด กุตัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่ และชาวบ้านให้การต้อนรับและรายงานสรุปโครงการและรับทราบปัญหาหรือความพึงพอใจ


สำหรับโครงการขุดลอกหนองเป่ง งบประมาณ 1,500,000 บาท ขนาดพื้นที่การขุดลอกจำนวน 28,863 ตร.เมตร ลึก 4 เมตร สามารถจุน้ำได้ 100,601 ลบ.เมตร โดยมีรายละเอียดการขุดลอกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ขุดลอกหนองเป่ง ขนาดปากกว้าง 80 เมตร ปากยาว 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,303.5 ลบ.เมตร ช่วงที่ 2 ขุดลอกหนองเป่ง ขนาดปากกว้างด้านทิศเหนือ 80 เมตร ปากกว้างด้านทิศใต้ 20 เมตร ปากยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 4 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,888.5 ลบ.เมตร จากการดำเนินโครงกาดังกล่าว ชาวบ้านได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการใช้อุปโภคและบริโภค โดยการทำประปาหมู่บ้าน และพื้นที่รอบหนองก็สามารถใช้ในการปฏิบัติธรรมของชาวบ้าน ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี


นายทรงพล ประดิษฐ์ด้วง ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี กล่าวว่า หนองแห่งนี้มี 3 หมู่บ้าน กว่า 500 ครัวเรือน ประชากร 1,965 คน ได้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค และกักเก็บน้ำป้องกันน้ำท่วม ซึ่งหลังขุดลอกเสร็จก็สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงฤดูแล้งก็จะบริหารจัดการไม่ให้ทำนาปรัง จะเน้นให้ใช้เฉพาะการบริโภค เพราะแหล่งน้ำแห่งนี้ใช้ทำประปาหมู่บ้านด้วย ขณะเดียวกันชาวบ้านก็อยากที่จะให้ขุดขยายพื้นที่เพิ่มเติมให้มากกว่านี้ เพื่อที่จะสามารถทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ด้วย


ขณะที่นายสมคิด กุตัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่ กล่าวว่า สภาพเดิมหนองแห่งนี้ตื้นเขิน โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง น้ำจะแห้งทำให้ชาวบ้านไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคเลย รวมทั้งไม่มีลำห้วยสาขาใหญ่ที่จะไหลเข้ามา อาศัยแต่น้ำฝน หลังจากที่โครงการของรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือขุดลอก ก็ทำให้ชาวบ้านได้ใช้อย่างเพียงพอ รวมทั้งมีแผนที่จะทำฝายเพื่อเก็บกักน้ำ เพื่อผันน้ำเข้ามาในหนองแห่งนี้


นางสุภาวดี ปัญญาสาร ชาวบ้านใหม่ กล่าวว่า ภายหลังการขุดลอกหนองเป่ง ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นมาก ขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างมาก ที่ทำให้เรามีน้ำประปาใช้ตลอดทั้งปี จากเดิมที่ชาวบ้านไม่เคยมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง สำหรับการนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร เราจะใช้น้ำที่หนองเป่งเฉพาะช่วงฤดูฝน ส่วนช่วงหน้าแล้งก็จะนำน้ำจากแหล่งอื่นมาใช้สำหรับพืชที่ใช้น้ำน้อย อาทิ ถั่วลิสง ข้าวโพด เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here