รวมพลังเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะ

0
183

เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)อบรมเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ที่ไอวิว พาร์ค ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานแหล่งเรียนรู้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” โดยมีนางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมงาน


ตามที่ เทศบาลนครอุดรธานีได้มีการร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ซึ่งเป็นแห่งที่ 8 ของประเทศไทย ณ อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนข้อมูลความรู้ด้านสุขภาวะแก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักรู้ หันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาและขยายเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาวะลงสู่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี


งานห้องสมุด สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินตามโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานแหล่งเรียนรู้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “รวมพลังเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการห้องสมุด ครู นักเรียน เครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติใช้งานสื่อกระเป๋าเรียนรู้สุขภาวะและกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสุขภาพ นำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here