กธจ.อุดร ประชุมติดตามมาตรการ ช่วยเหลือชาวนา

0
334
ช่วยเหลือชาวนา

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ประชุมติดตามเรื่องมาตรการ ช่วยเหลือชาวนา และการรักษาเสถียรราคาข้าว ปีการผลิต 2561-2562 พร้อมเตรียมสอดส่องโครงการชุมชนโอท็อป นวัตวิถี

วันนี้(6 ธันวาคม 2561)ที่ห้องประชุมคำชะโนด ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2561 โดยมีที่ปรึกษา รองประธาน คณะกรรมการทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน สมาชิกสภาท้องถิ่น ร่วมครบองค์ประชุม

โดยมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับการติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/2562 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรจังหวัด ธกส. สหกรณ์จังหวัด และพาณิชย์จังหวัด มาชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ซึ่งก็ได้รายงานการช่วยเหลือให้ที่ประชุมรับทราบ อาทิ โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ให้เกษตรกรนำข้าวมาขาย กำหนด 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จำกัด ครั้งที่ 2 วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด ครั้งที่ 3 วันที่ 7-11 มกราคม 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านผือ ครั้งที่ 4 วันที่ 14-18 มกราคม 2562 ที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอกุดจับ และเตรียมสอดส่องการดำเนินโครงการชุมชนโอท็อป นวัตวิถี ที่มีงบประมาณมหาศาล ว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่

นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ประธานกธจ.อุดรธานี กล่าวว่า แนวทางการสอดส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ของจังหวัดอุดรธานี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ก.ธ.จ.สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ดังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า ปฏิบัติงาให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here