อนุมัติเงินกู้14.3ล้านให้กลุ่มเกษตรกร

0
112

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี อนุมัติเงินกู้ 14.3 ล้านบาท ให้กลุ่มเกษตรกร 23 กลุ่ม เพื่อเป็นทุนในการผลิตและการตลาด

นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เมื่อเร็วๆนี้ โดยได้พิจารณาคำขอกู้เงินของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 25 กลุ่ม ที่ยื่นความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 16,290,000 บาท


นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีได้รับจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด วงเงินจัดสรร จำนวน 24,103,000 บาท ในปีงบประมาณ 2561 ได้อนุมัติเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกร 35 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 23,667,000 บาท และได้รับชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในปี 62 แล้วจำนวน 13,308,781.86 บาท วงเงินคงเหลือ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ให้กลุ่มเกษตรกรขอกู้ได้ จำนวน 16,954,629.10 บาท

ในครั้งนี้ มีกลุ่มเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอกู้เงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนา จำนวน 25 กลุ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,290,000 บาท และคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกร 23 กลุ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 14,390,000 บาท ทั้งนี้เป็นการอนุมัติแบบมีเงื่อนไข ซึ่งกลุ่มฯที่ได้รับการอนุมัติ ต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง และชี้แจงรายละเอียดของแนวทางแก้ไข พร้อมแนบหลักฐานส่งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีทราบ ภายใน 15 วัน ถึงจะขอเบิกเงินกู้ได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here