“กฎบัตร”อุดรธานีในทศวรรษหน้า

0
464

กลุ่มเครือข่ายอุดรธานีในทศวรรษหน้า UDON 2029 และภาคีเครือข่าย รายงานผลการดำเนินงาน ในการร่วมกำหนดอนาคตเมือง จนเป็นที่มาของ “กฎบัตร” และทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยผวจ.อุดรจะช่วยขับเคลื่อนให้เกื้อกูลกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดให้มากที่สุด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ให้การต้อนรับกลุ่มเครือข่ายอุดรธานี ในทศวรรษหน้า UDON 2029 และภาคีเครือข่าย ในโอกาสเดินทางเข้าพบและรายงานผลการดำเนินงาน นำโดยพ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด

พ.ท.วรายุส์ กล่าวว่า เป็นการมารายงานการดำเนินงาน การสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนอุดรธานีเมืองสีเขียว กฎบัตรจังหวัดอุดรธานี ที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ ภาคประชาสังคม ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมการผังเมืองไทย โดยโครงการพัฒนากลไกลเชิงพื้นที่ ในการพัฒนาเมือง การออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและท้องถิ่น ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โครงการนี้ เครือข่ายอุดรธานี 2029 โดยบริษัท อุดรพัฒนาเมือง จำกัด ได้รับทุนวิจัยในหัวข้อการพัฒนาเมืองในรูปแบบกิจกรรมด้านสุขภาพ การใช้บริการเชิงพื้นที่สาธารณะ ก่อนที่จะเป็นกฎบัตรได้ ได้มีเวทีเครือข่ายสาธารณะเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา เป็นครั้งแรก กับคำถามที่ว่า อีก 10 ปีข้างหน้า จังหวัดอุดรธานี จะเป็นอย่างไร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีสาธารณะ จึงได้ร่วมมือกันออกแบบสร้างเมือง มีเครื่องมือก็คือ กฎบัตร ที่เอาตัวอย่างมาจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ที่จะเป็นเจตนาของทุกภาคส่วน มาร่วมมือกันกำหนดอนาคตเมือง ร่วมมือกันออกแบบ ที่สำคัญกฎบัตร การทำงานต้องมีตัวชี้วัดด้วย ไม่ใช่ทำงานด้วยความรู้สึกของตัวเราว่าดีแล้ว ความท้าทายของกฎบัตรคือมีการลงนามร่วมรับผิดชอบ และมีเป้าหมายด้วย


พ.ท.วรายุส์ กล่าวต่อไปว่า ทุกคนอยากให้เมืองมีความมั่งคั่ง เมืองเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นและคะแนนที่ทุกคนพูดถึงเยอะ การบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายของกฎบัตรนั้น ผู้แทนของทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการอุดรธานี โดยจำแนกผู้ร่วมรับผิดชอบการพัฒนาแผนปฏิบัติการ 10 ด้าน ประกอบด้วย 1.อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) 2.เศรษฐกิจสีเขียว 3. ที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ (Housing and Affordable Housing) 4. คมนาคมขนส่งสีเขียว 5.เกษตร เกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย และเครือข่ายอาหาร 6. อุตสาหกรรมสีเขียว 7.พลังงานสีเขียว 8.สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียว 9.โครงสร้างพื้นฐานเขียวและสิ่งแวดล้อม และ 10. การปรับปรุงฟื้นฟูเมือง


นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า เมื่อเรามาอยู่ที่ไหนบทบาทก็เป็นคนบ้านนั้น การทำงานตนเองเป็นคนอุดร จีงอยากจะให้ทุกคนวางใจว่า เราต้องไปด้วยกันในฐานะคนบ้านเดียวกัน ในแง่ยุทธศาสตร์มีบางคนคิดว่าพอเปลี่ยนผู้ว่าใหม่ ยุทธศาสตร์เปลี่ยน วิธีคิดเปลี่ยน ที่ร่างทำขึ้นมาก็ถูกเปลี่ยน สำหรับตนเองไม่ใช่ ตนเองมาช่วยใปในทิศทางที่ตรงเป้าหมายให้มากที่สุด ให้ราบรื่นที่สุด ก็มีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้ภาคเอกชน ประชาชน จะเข้ามาใกล้ชิดระบบยุทธศาสตร์แผนจังหวัดให้มากที่สุด อยากจะได้วิธีคิด ซึ่งทั้ง 10 ด้าน ก็ใกล้เคียงกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ท้ายสุดแผนที่พวกเราคิด จะเข้าไปอยู่ในแผนงานโครงการที่จะต้องใช้งบประมาณในยุทธศาสตร์จังหวัด จึงต้องมีการหาวิธีทางที่จะมาเกื้อกูลกัน ถือว่ามาแลกเปลี่ยนกัน ก็เพื่อทำสิ่งดีๆให้กับจังหวัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here