พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

0
375

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (เสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรเพื่อเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการและสมาชิก สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอำเภอกุดจับ จำกัด จำนวน 30 ราย ซึ่งได้การจัดกิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การดำเนินงานตามกฎหมาย และกิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ทั้งในด้านบุคลากรและการพัฒนาธุรกิจ ให้เกิดความเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562 และวันที่ 11-12 มีนาคม 2562


ในการนี้ นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักการสหกรณ์ และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here