พัฒนาแกนนำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน

0
218

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครแกนนำเยาวชน ในการบริหารจัดการชมรมทูบีนัมเบอร์ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทั้งด้านบริหารและบริการ


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมอุดรโฮเต็ล อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครแกนนำเยาวชน การบริหารจัดการชมรม TO BE NUMBER ONE (CAMP FOR LEADER) จังหวัดอุดรธานี ปี 2562 โดยมีคณะวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน


นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่ จังหวัดอุดรธานีมีการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่น โดยเน้นวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่นเพื่อสนองพระปณิธานขององค์ประธาน จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวัฒนา พุฒิชาติ) ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง


โดยในปีงบประมาณ 2562 นี้ จังหวัดอุดรธานีมีกิจกรรมในการดำเนินงานเน้นเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงินระดับประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการโครงการ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครแกนนำเยาวชนการบริหารจัดการชมรม TO BE NUMBER ONE (CAMP FOR LEADER) จังหวัดอุดรธานี ปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แกนนำเยาวชนในชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับการฝึกและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทั้งด้านบริหาร และบริการ การอบรมวันนี้ มีแกนนำเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาทุกสังกัดจำนวน 16 แห่งๆละ 4คน จำนวน 64 คน ,ชุมชน 4 แห่งๆละ 4 คน จำนวน 16 คน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 3 คน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 87 คน โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากจังหวัดขอนแก่น บริษัทซีพีออล์ขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านงาน TO BE NUMBER ONE


นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ปัญหายาเสพติดได้กลับมาเป็นวิกฤติสำคัญของชาติและประชาคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยของเรา มีการแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว ตามความทันสมัยของระบบข้อมูลข่าวสาร การคมนาคม การเคลื่อนที่ของแรงงานทั้งต่างชาติ และต่างถิ่น ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากร ดังที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติกำหนดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา เน้นการป้องกันนำหน้าการปราบปราม การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น การอบรมแกนนำเยาวชน ชมรม TO BE NUMBER ONE เน้นการพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การให้คำปรึกษาเพื่อน การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกคิดแก้ปัญหาและพัฒนาอีคิว การจัดกิจกรรมสร้างสุขนับว่าเป็นประโยชน์ และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาแกนนำให้สามารถเป็นผู้นำด้านการบริหารและผู้ให้บริการ ให้สมาชิกห่างไกลจากยาเสพติด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here