มอบทุนสงเคราะห์พระราชทาน

0
131

จังหวัดอุดรธานี มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561
เงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และเงินทุนพระราชทานกรณีภัยพิบัติต่างๆ


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าฯ (อัคคีภัย) โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุมัติทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2561 กรณีบิดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 2 ทุน กรณีมารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์วาตภัย เมื่อปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ทุน และทุนแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ที่เริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 ทุน รวมทั้งหมดจำนวน 6 ทุน


ประกอบด้วย 1. เด็กหญิงปาริชาติ พลยุทธ อายุ 15 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2.สามเณรสิทธิศักดิ์ จันนิฤทัย อายุ 13 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3. เด็กหญิงเทพปราณี อุดรเขต อายุ 6 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 4. นางสาววิระวรรณ เข้าเกลือ อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 5.นางสาวดุษฎีพร ชาตรี อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 6. นายประกาศิต ผาระนัตร อายุ 19 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 และ ได้มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) จำนวน 10,000 บาท แก่ทายาท นายสนอง คนคม (ผู้เสียชีวิต) คือนางบัวลอง คนคม เกี่ยวข้องเป็นน้องสาว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here