ปลูกฝังเยาวชนสำนึกรักสามัคคีปรองดองสมานฉันท์

0
288

ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี อบรม เด็ก กศน.20 อำเภอพื้นที่อุดรธานี สร้างจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปีงบประมาณ 62 โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปีที่กำลังศึกษาในเครือข่ายของ กศน. 20 อำเภอพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวม 135 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2562 แบ่งเป็นการฝึกอบรมฯ ในห้องเรียน3 วัน และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1 วัน


นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ อันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคมไทยที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุ ทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่คนในชาติ มีความเห็นต่างทางความคิดจนนำไปสู่การใช้ความรุนแรง ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น โดยได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 และจังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฝึกอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้ “ร่วมกันพูดคุย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความสามัคคี โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักสามัคคีและความปรองดองของประชน และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้เยาวชนได้ “ร่วมกันคิด” ระดมสมองเพื่อสร้างความสามัคคี โดยการปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เป็นรากฐานพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ และมีความเข้าใจในสัญญาประชาคม ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาประชาคมเพื่อสร้างสังคมสงบสุข ประเทศชาติมีความปรองดองสมานฉันท์ และเพื่อให้เยาวชน “ร่วมกันทำ” เพื่อสร้างสังคมปรองดอง โดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการร่วมคุย ร่วมคิด ร่วมทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีและความปรองดอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here