ปชส.อุดรสร้างเครือข่ายสื่อPRเลือกตั้งท้องถิ่น

0
314

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อเพื่อ PR การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมอัมมานยูนิค โฮเทล อุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน


นายอนุชิต บุญชม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มีบทบาทและภารกิจในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน หรือระหว่างประชาชนกับประชาชน โดยการจัดทำแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์ของชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด การให้คำปรึกษา เสนอแนวทางและจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านการประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการ รวมถึงการจัดทำโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย


สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแนวทางของกรมประชาสัมพันธ์ เพี่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด มีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ


โดยวิทยากร ได้รับเกียรติจาก นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี บรรยายเรื่อง “กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น” นายปรเมศก์ วังคำแหง ผู้ช่วยท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี บรรยายเรื่อง “สิทธิ อำนาจ หน้าที่ และการปกครองส่วนท้องถิ่น” และการอภิปรายกลุ่มระดมความคิดเห็น “บทบาทสื่อมวลชน กับการส่งเสริมการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้สุจริตและเที่ยงธรรม”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here