สมาคมกีฬาอุดรขับเคลื่อนอุดรธานีเมืองกีฬา

0
416

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งแรก หลังแต่งตั้งใหม่ มอบหมายภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย พร้อมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ โดยเฉพาะศูนย์อุดรธานีเมืองกีฬา


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2562 เป็นครั้งแรก ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นนายกใหม่ โดยก่อนประชุม นายกสมาคมฯได้แสดงความยินดีและมอบเงินสนุนสนุน นักบาสเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ที่สร้างผลงานในการแข่งขันกีฬาปราบฮ่อคัพ อบจ.หนองคาย ได้รับทั้งถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ


สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ ประกอบด้วย ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคม อุปนายก ประกอบด้วย นายสำเร็จวิทย์ โยธาวิจิตร ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต นายมงคล เวชกามา ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์ นายสมดุล โฉมหาญ นายทวีศิลป์ ปุณณะนิธิ นายเวชยันต์ ช้างรักษา เลขาธิการ นายกิตตพัทธ์ อินทร์ธิราช ผู้ช่วยเลขาธิการ นายอัยยฤทธิ์ อินทร์ธิราช เหรัญญิก นางวรรณวิมล จันทร์แสง ปฏิคม นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ ประชาสัมพันธ์ นายยิ่งใหญ่ กองทอง กรรมการ นายวิลาศ ทิพรส นายเศวต ศิริธร ผศ.ศิริ สุปัญญา นางสาวพัฒนา ทองใส นายปราโมทย์ พรหมวิหารสัจจา และนายพิชัย สุทธิบุญ

ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมแห่งกีฬาจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งได้มีการแบ่งภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อการบริหารงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สำหรับแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯนั้น จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย การวางแผนจึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคต มุ่งสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬาในจังหวัดให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น พัฒนานักกีฬาให้สามารถเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ให้เติบโตเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ


โดยเฉพาะการเป็นเมืองกีฬา หรือ Sport City และเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ต้องมีการจัดการให้ประชาชนรับรู้ โดยสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในอนาคตจะมีการขอใช้สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตอุดรธานี ทำศูนย์ Sport City และก็ขอให้ทางชมรมกีฬาต่างๆในสังกัดสมาคม ได้มาขอขึ้นทะเบียน ให้เป็นไปตาม พรบ.การกีฬา พ.ศ.2558 เพื่อทางคณะกรรมการจะได้พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here