รด.จิตอาสาช่วยเหลือการเลือกตั้ง

0
267

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.แก่ รด.จิตอาสา เพื่อเป็นเครือข่ายให้ความรู้แก่ประชาชน กระตุ้นเตือนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามวิถีประชาธิปไตย


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่สโมสรนายทหาร ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรม อบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่ รด.จิตอาสา โดยมี พ.อ.รัฐวุฒิ กระบวนรัตน์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.24 ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน


นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีความสำคัญ และมีขั้นตอน กระบวนการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 โดยกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ กระบวนการเลือกตั้ง


ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องเผยแพร่กระบวนการและวิธีการเลือกตั้ง รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งอย่างอิสระและมีคุณภาพ จึงต้องให้เครือข่ายสื่อบุคคลที่มีคุณภาพซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา)เป็นเยาวชนที่มีระเบียบวินัย เข้มแข็งและมีอยู่ในระบบการศึกษา ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่การเลือกตั้ง ตลอดจนเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกเสียสงไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี จึงร่วมกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24 จัดอบรมให้ความรู้ดังกล่าว แก่ รด.จิตอาสา ประกอบด้วยนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 278 คน ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 20 คน จาก 10 อำเภอในจังหวัดอุดรธานี รวม 308 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้เรียนรู้กระบวนการและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งไปสู่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here