รมว.ยุติธรรมเปิด โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการสู่ประชาชน

0
164

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย และรับฟังปัญหา รวมทั้งทราบถึงสิทธิที่ตนเองพึงมีพึงได้ด้วย ในขณะที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีสถิติขอให้บริการจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมากที่สุด

วันนี้(12 ธันวาคม 2561)ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการสู่ประชาชน

นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผวจ.อุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ

เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและรับฟังปัญหาของประชาชน รวมทั้งขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และสร้างกลไกบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ต่อไป

ในการนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” ใจความตอนหนึ่งว่า กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายสำคัญ ที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้านกระบวนการยุติธรรม สร้างความเป็นธรรม และความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกระดับทุกพื้นที่ ทั้งการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม ผ่านงานกองทุนยุติธรรม ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในด้านต่างๆ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ค่าขาดรายได้ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น รวมถึงค่าทดแทนการถูกจำคุกและคลินิกยุติธรรม ที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการรู้สิทธิที่ตัวเองพึงมีพึงได้ด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนและบูรณาการการดำเนินงาน
ร่วมกันกับจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม และส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละพื้นที่จังหวัด

ภายใต้การกำกับดูแล และขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด หรือ กพยจ. โดยการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่กล่าวมานั้น จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ
ทุกภาคส่วนร่วมแรง ร่วมใจอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนทุกคนในสังคมมีหลักประกันในการได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรม

ในระดับพื้นที่ ดังนี้ 1. การขอใช้บริการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด มีประชาชนขอใช้บริการจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 2,270 คน โดยจังหวัดที่มีสถิติขอใช้บริการมากที่สุด คือ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1,369 คน รองลงมา คือ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย ตามลำดับ

โดยเรื่องที่ประชาชนขอรับบริการมากที่สุด คือ การปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การจัดหาทนายความ และร้องเรียนร้องทุกข์ ตามลำดับ 2. การขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม มีประชาชนขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จำนวนทั้งสิ้น 373 คน โดยจังหวัดที่ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมมากที่สุด คือ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 182 คน รองลงมาจังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ ตามลำดับ

โดยขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดีมากที่สุด จำนวน 248 คน รองลงมา คือ การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน 118 คน และขอรับความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิฯ จำนวน 7 คน และ 3.การขอรับบริการความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา มีประชาชนขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวนทั้งสิ้น 478 คน จังหวัดที่มีสถิติขอรับบริการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาจังหวัดมากที่สุด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ตามลำดับ ประชาชนมีปัญหาสอบถามสายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here