สืบสานภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรม ไทยพวน บ้านผือ

0
747

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมไทย พวนบ้านถ่อน อ.บ้านผือ อบรมศิลปะพื้นบ้าน การเล่นดนตรี “กั้บแก๊ป” การแทงหยวกและงานดอกไม้ใบตอง เพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาชาวไทยพวน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และรักษาศิลปะที่เป็นภูมิปัญญานี้สืบไป

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นางสมพร นิลคัมภีร์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมศิลปะพื้นบ้านการละเล่นดนตรี “กั้บแก๊ป” ศิลปะการแทงหยวก งานดอกไม้ใบตอง จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมไทยพวนบ้านถือ บ้านผือ โดยมีนายบุญถม เจริญชนม์ ประธานชมรมไทยพวนบ้านผือ นางพรพิตร พิมพิศาล รองประธานชมรมไทยพวนบ้านผือ ให้การต้อนรับ

สำหรับการอบรมถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้าน กั้บแก๊ป ศิลปะการแทงหยวก งานดอกไม้ใบตอง ภายใต้โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต

โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ เป็นต้น จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นหลังให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก ให้มีความตื่นตัวให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะชาวไทยพวนบ้านผือ

ซึ่งในปัจจุบันศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และวิถีชีวิตที่ดีงาม ยังขาดการถ่ายทอดไปสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากต่างชาติได้คุกคามสังคมไทยมากขึ้น ดังนั้นการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมทั้งการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจต่อมรดกทางวัฒนธรรม

เป็นสิ่งสำคัญในการเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เยาวชนและชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรมการแบ่งปันการเกื้อกูลช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน

นางสมพร นิลคัมภีร์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับงบประมาณทางจังหวัด ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ของบ้านถ่อน อ.บ้านผือ มีประเด็นหลักๆคือ นำเด็กเยาวชนได้มาเรียนรู้ศิลปะการแสดง กั๊บแก๊ป ศิลปะการแทงหยวก การทำบายศรี สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบสานต่อยอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว จะทำอย่างไรคุณธรรมวัฒนธรรมศิลปะเหล่านี้จะคงอยู่ เราก็เลยนำงบมาขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ สืบสานและถ่ายทอด ไม่ให้หลงวัฒนธรรมต่างชาติ ทำอย่างไรจะเกิดการซึมซับสิ่งดีๆ และทำอย่างไรจะสามารถทำให้ต่อยอดเกิดรายได้

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติก็คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ่อน อ.บ้านผือ หรือกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวน ซึ่งมีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีความเข้มแข็ง ยังไงเสียลูกหลานก็คงจะรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้สืบไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here