ชื่นมื่น นักเรียนสูงอายุ นาพู่ผูกเสี่ยวแต่งงาน

0
428
นักเรียนสูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ อุดรธานี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกเสี่ยว แต่งงานและอวยพรปีใหม่ นักเรียนสูงอายุ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสร้างความสุข ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่

วันนี้(10 มกราคม 2562)ที่อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาพู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกเสี่ยว แต่งงานและอวยพรปีใหม่ นักเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ ประจำปี 2562 โดยมีนางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.อุดรธานี คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน อบต.นาพู่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

นายอำนวย อินทรธิราช นายกอบต.นาพู่ กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาพู่ เป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญและพลังของผู้สูงอายุ โดยการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย การเกิดขึ้นของโรงเรียนผู้สูงอายุ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2546 และแผนระดับชาติหลายฉบับ ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคสังคมหลายภาคส่วน ในการร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดรูปธรรมในการดำเนินงาน จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นพื้นที่ตัวอย่างภายใต้การดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกเสี่ยว แต่งงาน และอวยพรปีใหม่นักเรียนผู้สูงอายุจตำบลนาพู่ เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และเป็นการสร้างความสุข ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำตำบลนาพู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการเกษียณ นักเรียนผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลนาพู่ ทั้ง 17 หมู่บ้าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคน

นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ทราบว่าตลอด 3 ปี ในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุนาพู่ ได้เป็นแบบอย่างและต้นแบบให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุพื้นที่อื่นๆได้เข้ามาศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข เป็นการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ การผูกเสี่ยว การจัดงานแต่งงานให้กับคู่รักนักเรียนผู้สูงอายุ และการอวยพรปีใหม่

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามเอได้รับการเอาใจใส่จากสังคม จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต ไม่มีปัญหาโรคซึมเศร้า และความจำเสื่อม เพราะโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ ได้จัดทำกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลนาพู่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here