เน็ตประชารัฐ ขานรับนโยบายไทยแลนด์4.0เข้าถึงข้อมูลได้ทุกพื้นที่

0
439
เน็ตประชารัฐ

กระทรวงดิจิทัลพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DE ลงพื้นที่จ.อุดรธานีและหนองคาย ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการ เน็ตประชารัฐ พร้อมเปิดอบรม “พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ขานรับนโยบายยุคไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาประเทศสู่ยุคดิจิทัลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า โครงการเน็ตปตะชารัฐ เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย ภายใต้การนำของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศแห่งการพัฒนา หรือ ไทยแลนด์ 4.0 บนวิสัยทัศน์ มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ให้ครอบตลุมทุกมิติ และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้าสู่ประเทศแห่งนวัตกรรมและเทคโนลยี

ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันให้เกิดโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการบริการของภาครัฐ ให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ

ดร.พิเชฐฯ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินโครงการนี้ กระทรวงฯได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)เป็นผู้ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง Fiber Optic ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้านและจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ หมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ และที่สำคัญมีการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารรัฐควบคู่ด้วย ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคายครั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย พร้อมการให้บริการ WiFi เน็ตประชารัฐแก่ประชาชน โดยบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดก

“การดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐของรัฐบาลในครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงบริการออนไลน์ต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นการเปิดช่องทางค้าขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป” รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

ดร.บุญฤทธิ์ อดพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า กระทรวงฯได้ให้บริการ WiFi สาธารณะ ณ จุดบริการเน็ตประชารัฐ จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ซึงกระทรวงฯได้วางระบบที่มีมาตรฐานระดับสากลคอยตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การให้บริการ

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน พร้อมด้วยวิศวกรและเจ้าหน้าที่ของทีโอทีที่พร้อมปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้ประชาชนหาที่ปรึกษาเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญ เข้ามาร่วมตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง อุปกรณ์โครงข่าย ขณะนี้กำลังเดินหน้าตรวจสอบ คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมั่นใจได้ว่ากระทรวงฯจะเดินหน้าพัฒนาบริการ WiFi เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน และสำหรับคุณภาพการให้บริการ WiFi สาธารณะมีความพร้อมในการให้บริการมากถึง 99 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้หากประชาชนประสบปัญหาในการใช้บริการ สามารถโทรหมายเลข 1111 กด 88 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้รัฐบาลได้เปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐให้ผู้ประกอบการ โทรคมนาคมทั่วไปเชื่อมต่อเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไปยังบ้านเรือนประชาชนได้อีกด้วย

นายศุภชัย ปรีชาธีรศาสตร์ ผจก.ตรวจสอบ ติดตามประเมินทรัพย์สินโครงการเน็ตประชารัฐ ในฐานะบริษัทเครือ FICT Group ที่ปรึกษาด้าน ICT และโทรคมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อการให้บริการอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ ให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งทุกพื้นที่ที่มีการติดตั้งโครงข่าย จะต้องมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps

ทั้งในรูปแบบการดาวน์โหลดและการอัดโหลด นับว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการบริการด้านสาธารณูปโภคให้ประชาชนคนไทย ได้มีโอกาสในการเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การบริการเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเท่านั้น ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของคนในพื้นที่ และของประเทศชาติได้ดียิ่งขี้นเช่นกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here