ข่าวบ้านเฮา

อบรมวิทยากรอำเภอเพื่อปฏิบัติงานการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งแก่วิทยากรอำเภอ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในการเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563  ซึ่งเป็นวิทยากรอำเภอและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 220 คน

                ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับผิดชอบจัดการเลือกตั้ง ในการจัดการเลือกตั้งจึงต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดอบรมวิทยากรอำเภอ เพื่อเสริมสร้างและทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการจัดการเลือกตั้ง ให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นๆ ตลอดจนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนด ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ณ โรงแรมบ้านเชียง อุดรธานี

                โดยการอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะแนะนำเครื่องมือ แบบจำลองหน่วยเลือกตั้ง สื่อประกอบการอบรม และแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ ฐานที่ 1 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง การเตรียมจัดสถานที่เลือกตั้งและการออกเสียงลงคะแนน ฐานที่ 2  การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน รายงานผลคะแนนและดำเนินงานภายหลังการนับคะแนน ฐานที่ 3 การจัดทำและตรวจสอบแบบพิมพ์ โดยคณะวิทยากร กกต.อุดรธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button