อุดรเปิดยุทธศาสตร์บริหาร จัดการขยะมูลฝอย

0
672

จังหวัดอุดรธานี บูรณาการทุกภาคส่วน เปิดตัวยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการ สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือกัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่ออุดรธานีบ้านเรา สะอาด สวยงาม ด้วยมือและใจเรา ตามแนวทางประชารัฐ มุ่งเน้นการลดขยะ ณ แหล่งกำเนิด ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

วันนี้(9 มกราคม 2562)ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สันตุสสโก วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี “อุดรธานีบ้านเรา สะอาด สวยงาม ด้วยมือและใจเรา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดการขยะ โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด การใช้น้ำ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ 3 ช โดยมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

โดยกำหนดให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการพร้อมกัน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ด้านการบริหารจัดการขยะ “24 กลยุทธ์ เปลี่ยนเพื่ออุดรธานีที่ดีกว่า” จังหวัดอุดรธานี

จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ประกอบด้วย การเสวนาให้ความรู้พร้อมการจัดนิทรรศการจากหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย ที่สามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น และมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ให้เป็น “อุดรธานีบ้านเรา สะอาด สวยงาม ด้วยมือและใจเรา”

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า กลยุทธ์เปลี่ยนเพื่ออุดรธานีที่ดีกว่า จะรวมทุกกลยุทธ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง ทางกลาง และปลายทาง ทุกภาคส่วนจะขับเคลื่อนจัดการภายใต้ร่มธงเดียวกัน ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน และให้มีกิจกรรมขับเคลื่อนตลอดทั้งปี ในลักษณะ “แผนมีชีวิต” โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการทำจังหวัดอุดรธานีให้เป็น “อุดรธานีไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here