รวมพลังความดีวิถีวัฒนธรรมฯ @ESAN

0
296

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม รวมพลังภาคีอีสาน 20 จังหวัด ขับเคลื่อนความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ESAN ที่อุดรธานี ส่งเสริมให้ไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

วันนี้(11 กุมภาพันธ์ 2562)ที่หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิดหลัก

“รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ESAN” ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 และมอบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม” โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนแกนนำเครือข่ายองค์กรคุณธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ประมาณ 1000 คน ร่วมงาน

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ 20 จังหวัด จัดงาน สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย

เพื่อร่วมหาแนวทางขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรม และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย ที่สอดคล้องตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.งานด้านวิชาการ อาทิ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน และ 2.งานนิทรรศการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรคุณธรรมจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตลาดนัดคุณธรรม) มากกว่า 50 บูธ

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม เน้นสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตสาธารณะ อย่างไรก็ตามท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีของโลกและประเทศ ส่งผลต่อวิธีคิดและวิถีชีวิตของประชาชนให้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทำให้คนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมน้อยลง มีปัญหาสังคมที่สะท้อนถึงความบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรม คนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

แต่ความสุขอาจน้อยลง สังคมพัฒนาขึ้น แต่ยึดมั่นในความดีน้อยลง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แม้ไม่สามารถห้ามหรือหยุดยั้งได้ แต่สามารถฟื้นฟู พัฒนาคุณธรรมของคนเพื่อ “สร้างคนดี สังคมดี” ให้เกิดบรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างสังคมอย่างยิ่ง

ดร.ฉวีรัตน์ฯ กล่าวอีกว่า การขับเคลื่อนให้สังคมไทย เป็นสังคมคุณธรรมนั้น ปัจจัยความสำเร็จไม่ใช่การมีแผนระดับชาติหรือการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น เพราะการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องยากและท้ายทาย จะสั่งการหรือบังคับไม่ได้ แต่จะต้องสร้างกระบวนการขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝัง จิตสำนึกของประชาชน และองค์กรทางศาสนาให้เป็นพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบาย ปฏิบัติให้เข้าถึงบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ทั้งหมด

ซึ่งงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกันแล้ว ยังเกิดความร่วมมือของทุกหน่วยงานประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันแปลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและนานาชาติต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here