สร้างเครือข่ายมวลชนป้องกันข้อขัดแย้งของสังคม

0
207

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน.ภาค 2 สร้างเครือข่ายมวลชนป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม จากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมือง จ.หนองคาย พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิด โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 โดยมี นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสร้างการปรองดองสมานฉันท์ ป้องกันปัญหาความขัดแย้งจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน เพื่อเสถียรภาพของรัฐได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านการบรรยาย “เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ โดยวิทยากรชุดขุนศึก 62” เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย อย่างถูกต้อง ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ สำนึกรู้และทดแทนคุณของแผ่นดิน


โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สื่อมวลชนทุกแขนง ได้แก่ สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกองทัพบก ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 ผู้แทนสถานีวิทยุชุมชน และเครือข่ายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จากจังหวัดหนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ และจังหวัดเลย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here