รองนายกรัฐมนตรีติดตามการปฎิบัติราชการเขต 10

0
242

รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยุติธรรม ตรวจติดตามการดำเนินโครงการในกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 10 ที่อุดรธานี


เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 10 โดยมีผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 10 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม


จังหวัดอุดรธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี 2 งวด 56 โครงการ งบประมาณ 66,513,600 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 43 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 13 โครงการ เงินเหลือจ่าย 15,104,200 บาท


ปี 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี 9 โครงการ งบประมาณ 24,227,000 บาท ประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ งบประมาณ 1,487,000 บาท ,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคำแก้ว- บ้านงอย ตำบลนาข่า อำเภอเมืองงบประมาณ 6,613,000 บาท ,โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจุดเสี่ยงในชุมชนและเส้นทางหลัก ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ งบประมาณ 1,900,000 บาท, โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนนางคำ-บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน งบประมาณ 2,956,000 บาท ,โครงการซ่อมสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายนางงิ้ว-ลาดหอคำ ตำบลคำด้วงอำเภอบ้านผือ งบประมาณ 4,000,000 บาท ,โครงการขุดลอกลำห้วยไร่ตอนบนพร้อมท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 14 บ้านนาชุมแสง ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝนงบประมาณ 1,400,000 บาท ,โครงการฟื้นฟูลำห้วยกองศรีแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ช่วงนา นายผอง สนองผัน- นายสุจริต แสงสีมนต์ บ้านแสงสว่างหมู่ที่ 2 ตำบลแสงสว่างอำเภอหนองแสง งบประมาณ 1,071,000 บาท , โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ มข. 2527 บ้านท่าลี่น้อย หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสมและโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้านน้อยมาลีสถาพรหมู่ที่ 7 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมองบประมาณ 4,000,000 บาท


นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญเร่งด่วนที่จังหวัดอุดรธานี ขอผลักดันประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 5,549,000,000 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here