อุดรพร้อมขับเคลื่อน งานสมัชชา คุณธรรมภาคอีสาน

0
391

จังหวัดอุดรธานี ประชุมเตรียมพร้อมจัดงาน รวมพลังภาคีอีสาน 20 จังหวัด ขับเคลื่อนความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ EASAN ที่อุดรธานี 11-12 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันนี้(1 กุมภาพันธ์ 2562)ที่ห้องประชุม 6 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการจัด งานสมัชชา คุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อม พิจารณาการจัดนิทรรศการองค์กรคุณธรรม “ต้นแบบ” ทบทวนการประเมินองค์กรคุณธรรม “ต้นแบบ”

ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ 20 จังหวัด กำหนดจัดงาน สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิดหลัก “รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ ESAN” ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย เพื่อร่วมหาแนวทางขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรม และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย ที่สอดคล้องตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม

รูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.งานด้านวิชาการ อาทิ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน และ 2.งานนิทรรศการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรคุณธรรมจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตลาดนัดคุณธรรม) และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนแกนนำเครือข่ายองค์กรคุณธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ประมาณ 1000 คน

ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า งานนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การขับเคลื่อนงานคุณธรรมจากนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมได้ร่วมกัน นำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนความดี “ของดีเมืองอีสานกับรางวัลระดับชาติ” ประกอบด้วย ธนาคารน้ำใต้ดิน

โดยดร.เร่งรัด สุทธิเสน การจัดการขยะด้วยวินัยและจิตอาสา โดยเทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ หมอดินอาสา การพัฒนาบนวิถีพอเพียง โดยสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 ผ้าย้อมครามทำมือภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวิถีพอเพียง โดยเครือข่ายจังหวัดสกลนคร การแสดงสื่อผสมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”ของเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาองค์ความรู้และชมนิทรรศการการส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมขององค์กรภาคี 20 จังหวัดภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here