ปลุกจิตสำนึกพิษภัยการทุจริตคอร์รัปชั่น

0
277

สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น ร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ ม.ราชภัฏอุดรธานี จัดเสวนาวิชาการ “มหันตภัย…คอร์รัปชั่น ยุค 4.0 นักศึกษาวัยใส ต้านภัยทุจริต“ปลุกจิตสำนึกให้รู้ถึงพิษภัยการทุจริต ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาล


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “มหันตภัย..คอร์รัปชั่น ยุค 4.0 นักศึกษาวัยใส ต้านภัยทุจริต” จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยมีผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น คณะกรรมการมูลนิธิต้านการทุจริต คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ


ดร.เอกชัย เหลืองสะอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการเสวนาครั้งนี้เพื่อต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกต่อเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษาให้รู้ถึงพิษภัยการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดิน ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตครอบคลุมทั่วประเทศ สมาคมฯและมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ยังได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอื่นๆและการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรมเป็นสำคัญ โดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกัน จัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นก็จะทุเลาเบาบางลง


นายวัฒนา พุฒชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ปัจจุบัน รัฐบาลได้เน้นย้ำการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและจริงจัง พยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ปัญหาการทุจริตลดน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายเพิ่มโทษผู้กระทำผิด ซึ่งวิธีการดังกล่าวมิอาจบรรลุเป้าหมายได้ ถ้าขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมต้องเริ่มจากตัวเราเองที่ต้องประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก เยาวชนและสังคม เมื่อเราเป็นคนดีแล้ว เราจึงนำไปปลุกจิตสำนึกคนอื่นให้รู้คุณแผ่นดิน เกลียดชังผู้ทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้ซึมซับสิ่งดีดี ข้อคิดดีดี ที่จะได้รับจากการเสวนาฯนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here