ข่าวบ้านเฮา

ติวเข้มบุคลากรแพทย์ฉุกเฉินลำเลียงผู้ป่วยทาง ฮ.

เขตสุขภาพที่ 8 อบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน ยกระดับการบริการสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเร่งด่วนเกินความสามารถของหน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาล เป็นการบูรณาการเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และประเมินความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการลำเลียง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมกองบิน 23 อุดรธานี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS)สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน  เขตสุขภาพที่ 8 โดยมี น.อ.นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาฯสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.อ.ธนาวีร์  วิชาชัย รองผอ.กอ.รมน.อุดรธานี น.อ.จีรพงศ์ ทองโคตร นายทหารประจำกองบิน 23 นายธีระภัทธ์ ผิวสวัสธ์ ปภ.อุดรธานี นางสาวปาหนัน ถนัดค้า ขนส่งจังหวัดอุดรธานี พันเอก ภาณุพงศ์ พุทธิภาพ รองเสนาธิการ มทบ.24 นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์ สสจ.อุดรธานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน

ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า การอบรมฯครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือฉุกเฉินเร่งด่วน ซึ่งเกินขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาล หากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายถึงชีวิต หรือมีอาการรุนแรงมากขึ้น โดยคำนึงถึงพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ประสบภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย โดยบูรณาการในการเข้าช่วยเหลืออย่างไร้รอยต่อ มีการบริหารจัดการเป็นหนึ่งเดียวทั้งเขต เพิ่มคุณภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ให้ใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ เข้าถึงบริการประชาชน ลดความพิการและเสียชีวิตขณะขนย้ายผู้ป่วย

นอกจากนี้ ยังเป็นการประเมินความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการลำเลียงผู้ป่วย ของสถานพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มเป้าหมาย 16 ทีมๆละ 3 คน ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาลหรือ Paramedic  2 คน รวม 48 คน จังหวัดอุดรธานี 6 ทีม จังหวัดสกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย จังหวัดละ 1 ทีม และจังหวัดหนองบัวลำภู และนครพนม จังหวัดละ 1 ทีม อบรมระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประกอบด้วยการบรรยาย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติจริงในการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ห้องประชุมและเครื่องยูโรคอปเตอร์ อีซี 725  ในการฝึกปฏิบัติจากกองบิน 23  วิทยากรระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน มีความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนและจำเป็นในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ทุรกันดาร หรือพื้นที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยยานพาหนะปกติ และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่จะปฏิบัติการด้วยเฮลิคอปเตอร์ต้องเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถด้านการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ดังนั้นการอบรมจึงเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ นับว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8

สนับสนุนโดย โคเวย์ อุดรธานี ตัวแทนจำหน่ายสินค้า เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ จากประเทศเกาหลี

คลิกเลย!  https://fb.watch/cUJivTFSAC/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button