พัฒนาเครือข่ายเน็ตประชารัฐในพื้นที่อุดรฯ

0
496


อบรมอาสาสมัครจากหมู่บ้านเน็ตอาสาประชารัฐ เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ประชาชนศึกษาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลดีทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ให้คนอื่นๆได้เห็นสิ่งดีๆในชุมชน


วันที่ 21 มกราคม 2562 ที่โรงแรมนภาลัย อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” จัดโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี โดยนำอาสาสมัครจากหมู่บ้านเน็ตอาสาประชารัฐ หมู่บ้านละ 1 คน รวม 709 คน เข้ารับการอบรม จำนวน 2 รุ่น จำนวน 354 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแทนอาสาสมัครจากหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ให้ทำหน้าที่เป็น “เน็ตอาสาประชารัฐ” สามารถนำดิจิทัลไปพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐทั้ง 709 หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานี


นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือมาพร้อมกับเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล นอกจากการติดต่อสื่อสารแล้ว เราจะทำอย่างไรให้สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ อาทิ การถ่ายภาพสินค้าต่างๆ เช่น พืช ผัก ผลไม้ ผ้าทอมือ หรือสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อแชร์ให้คนอื่นได้เห็นถึงสิ่งดีๆ ในชุมชน ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น เรื่องของสุขภาพก็สำคัญ ชาวบ้านก็ไม่ต้องไปพบแพทย์หรือไปปรึกษาแพทย์ สามารถที่จะศึกษาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง จึงขอให้ทุกคนเรียนรู้การใช้เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ แสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ลึก เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและสร้างให้เกิดความคุณค่าในชุมชนมากที่สุด


นายสุริยา มาตย์แสง โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นความสำคัญของการนำความรู้และข้อมูลข่าวสารไปถ่ายทอด และส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เกิดการใช้ประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกัน มีความรู้เท่าทัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล การอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ เพื่อให้เน็ตอาสาประชารัฐทุกคน สามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ ,บทบาท ภารกิจ และความสำคัญของเน็ตอาสาประชารัฐ ,การดูแลรักษาอุปกรณ์เน็ตประชารัฐในหมู่บ้าน และการใช้งานแอปพลิเคชั่น “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ”


นายสุริยาฯ โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า แอปพลิเคชั่น “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เป็นเครื่องมือที่กระทรวงพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างกระทรวงฯ หน่วยงานรัฐและเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เน็ตอาสาประชารัฐ สามารถแจ้งเหตุขัดข้อง ปัญหาการใช้งานเน็ตประชารัฐ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การเสนอความต้องการ รวมถึงการจัดทำข้อมูลชุมชน เพื่อสร้างตัวตนของหมู่บ้านในโลกดิจิทัลได้ อาทิ การปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร จุดให้บริการในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้การใช้งานแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ยังมีการสะสมแต้ม สำหรับผู้ที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อรับของรางวัล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here