ปชส.อุดรพัฒนาและรักษาเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์

0
254

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นำสื่อมวลชนทุกแขนงของอุดร ศึกษาดูงานเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ การทำมะม่วงส่งออก การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า ตามโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายด้านการประสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562


นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า การประชาสัมพันธ์เป็นงานเชิงสร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ด้วยการสร้างสัมพันธภาพอันดี และการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ยังเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่ทำให้ประชาชน เข้าใจ ยอมรับและสนับสนุน ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขจัดปัญหาข่าวลือและความเข้าใจผิด โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ มีวิสัยทัศน์เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนรับรู้-เข้าใจยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี รวมถึงการนำความคิดเห็นของประชาชนสู่ภาครัฐ อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐและประชาชน


ซึ่งในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการสื่อ เพื่อให้ได้ช่องทางที่เหมาะสมถูกต้องรวดเร็วและทันเวลา โดยความร่วมมือของเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ในการนำข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนในหลายช่องทาง ดังนั้น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสื่อทุกแขนง ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐสร้างการรับรู้-เข้าใจ ให้กับประชาชน


สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีได้นำสื่อมวลชน ร่วมทำบุญตักบาตร สวมผ้าไทยใส่บาตรพระ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานเกษตรแปลงใหญ่การทำมะม่วงส่งออก ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ และศึกษาดูงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here