ชุมนุมสวนสนามวันอปพร.ประจำปี 2562

0
355

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)จากทุกภาคส่วนของจังหวัดอุดรธานี ชุมนุมสวนสนาม เนื่องในวันอปพร. ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2562 จังหวัดอุดรธานี เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดี ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ได้เสียสละเวลาอุทิศทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ รวมทั้งความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือสังคม และผู้ประสบสาธารณภัย โดยมิได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน


โอกาสเดียวกันนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิก อปพร.ดีเด่น กล่าวมอบนโยบายและแนวปฏิบัติงานแก่ อปพร. พร้อมเดินตรวจเยี่ยมแถว โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ผู้นำ อปพร.จากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม


ปัจุบัน อปพร. ถือเป็นพลังภาคประชาชนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนผลักดันนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผนึกกำลังกับส่วนราชการ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม ทั้งภาวะปกติและเมื่อเกิดภัย และสนับสนุนนโยบายสำคัญอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ได้แก่ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาติ กิจกรรมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนถนน การรณรงค์กำจัดผักตบชวาเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here