ขับเคลื่อนโครงการกองทุนศึกษาจังหวัดอุดรธานี

0
310

จังหวัดอุดรธานี ประชุมขับเคลื่อนโครงการกองทุนศึกษา รุ่นที่ 3 เป้าหมายคือการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยจังหวัดอุดรธานีมีทั้งหมด 7 โรงเรียน ใน 5 อำเภอ


นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุดรธานี นายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริ ให้ประธานองคมนตรี จัดตั้ง “โครงการกองทุนการศึกษา” มีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา แก่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ขาดแคลนปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆให้แก่โรงเรียน โครงการกองทุนการศึกษา เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และต่อเนื่องถึงปัจจุบัน


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินการสืบสานและต่อยอด “โครงการกองทุนการศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้โรงเรียนโครงการฯได้พัฒนาไปในแนวทางพระราชดำริ และเป็นตัวอย่างพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน


โครงการกองทุนการศึกษา มีกลไกลการขับเคลือนจากส่วนกลางไปยังพื้นท่การดำเนินงานโดย “คณะอาสาสมัคร” ประกอบด้วยอาสาสมัครส่วนกลาง และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาในโครงการฯและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางของคณะกรรมการฯ และสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ตลอดจนติดตามกำกับดูแล ให้คำแนะนำ และรายงานผลมายังสำนักงานโครงการฯ


สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีสถานศึกษาในโครงการฯ รุ่นที่ 3 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยางนาง อำเภอเมืองอุดรธานี โรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอน้ำโสม โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ อำเภอกุมภวาปี โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม และโรงเรียนบ้านหนองบ่อ อำเภอเพ็ญ โรงเรียนบ้านดอนบาก อำเภอสร้างคอม และโรงเรียนเครือข่ายโครงการด้วยรักและห่วงใย จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ อำเภอสร้างคอม โดยมีนายอำพล กิตติอำพน องคมนตรีในฐานะกรรมการ เป็นผู้ดูแลในกลุ่มจังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี รวม 12 แห่ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here